O pojmu ekspandujućih protivpožarnih premaza


Ekspandujući (intumescentni) protivpožarni premazi predstavljaju zaustavne PP premaze, koji u slučaju požara sprečavaju njegovo dalje dejstvo i nastupanje posledica u određenom vremenskom periodu. Taj period je od ključnog značaja jer omogućava evakuaciju i spašavanje ljudi iz zapaljenih objekata, a vatrogascima dodatno vreme za gašenje požara i sprečavanje rušenja objekata.

Vreme zaštite zavisi od kvaliteta i specifičnih karakteristika PP proizvoda, kao i debljine nanetog premaza. Verifikuje se ispitivanjem u akreditovanim laboratorijama koje o tome izdaju izveštaje, odnosno sertifikate – ateste, u skladu sa važećim nacionalnim standardima kao tehničkim propisima koji propisuju metode i način ispitivanja za svaku vrstu zaštite.

Primena intumescentnih premaza u svetu je danas veoma rasprostranjena i njima se štite: čelik, drvo, beton, elektrokablovi…


Prednosti intumescentnih premaza


Jednostavnost u postupku primene

Smanjeno opterećenje konstrukcije u odnosu na druge vidove protivpožarne zaštite

Odlična zaštita od korozije kao deo sistema

Prepoznatljivost i vizuelna dopadljivost metalnih konstrukcija

Mehanizam delovanja intumescentnih premaza


Intumescentni ili ekspandujući premazi predstavljaju kombinaciju različitih materijala koji u slučaju požara, pod dejstvom povišene temperature deluju zajedno, formirajući karbonsku penu.

Ova pena dostiže zapreminu od 10 do 100 puta veću od nanetog zaštitnog sloja i izoluje konstrukciju svojom niskom toplotnom provodljivošću.

Ukratko, komponente u premazu na relativno niskim temperaturama (180 – 220°C), najčešće pod dejstvom plamena, hemijski reaguju i oslobađaju gasove koji (na temperaturi od oko 250°C) izazivaju ekspanziju – bubrenje premaza.

Novoformirana penasta masa je dobar izolator koji u određenom vremenskom periodu pruža zaštitu materijalu na koji je naneta.

Na primer, premaz čija debljina suvog filma iznosi 1 mm, nanet na metalnu konstrukciju određenog faktora preseka, može da ekspanduje 50 puta, tako da debljina izolatora bude 50 mm.

Zahtevi za intumescentne premaze


Pored osnovne zaštitne funkcije, ekspandujući premazi moraju da obezbede tehnološka rešenja i za niz drugih problema

Adhezivnost na podlogu konstrukcije ili prajmer

Estetski zahtevi i kompatibilnost sa završnim premazima

Pravilna ekspanzivnost

Postojanost formirane pene – izolatora

logo-firestop-shield

FIRESTOP sistem

FIRESTOP je koncipiran kao sistem premaza za efikasnu protivpožarnu zaštitu čeličnih i drvenih građevinskih konstrukcija i njihovih elemenata

Maksimalna efikasnost i pouzdanost zaštite obezbeđuje se sistemom koji čine:

Osnovni premaz
Prajmer


Intumescentni protivpožarni
premaz


Završni dekorativni
premazFirestop sistem – Prajmerprimtec-steel-antikorozivna-boja-small

PRIMTEC steel

Osnovni antikorozivni
premaz za metal

Primtec wood

PRIMTEC wood

Osnovni premaz za
zaštitu drveta

Izbor odgovarajućeg prajmera je jedan od ključnih faktora zaštite. Kompatibilnost prajmera i intumescentnog premaza može biti odlučujuća za funkcionisanju sistema zaštite. Prajmer predstavlja temelj na kome se gradi protivpožarni sistem i stoga mora biti pouzdan i siguran.

Naša rešenja u izboru prajmera zadovoljavaju sve neophodne zahteve i obezbeđuju potpunu kompatibilnost sa intumescentnim premazom. Upotreba je konvencionalna – nanošenje valjkom, četkom, kompresorskim pištoljem ili airless metodom.

Kod zaštite čelika i drugih metalnih površina, prajmer mora da obezbedi odličnu antikorozivnu zaštitu, a potom i ulogu dobre podloge na koju se nanosi intumescentni premaz. Kao i kod drugih osnovnih premaza za čelik i metale, prajmer iz našeg sistema nanosi se na peskarenu i pripremljenu podlogu, prema instrukcijama iz Tehničkog uputstva. Preporučujemo konsultaciju sa našim Tehničkim servisom za savete o najboljem izboru prajmera za sistem, kompatibilnosti intumescentnih premaza sa drugim vrstama prajmera i kao i ostala pitanja u vezi sa primenom premaza.

Kod zaštite drveta, nanošenje osnovnog premaza nije uvek neophodno i vrši se u slučaju lošeg stanja ili starosti konstrukcije kao dodatna impregnacija i za pokrivanje manjih neravnina.


Firestop sistem – Intumescentni premazFirestop steel

FIRESTOP steel

Ekspandujući PP premaz
za zaštitu čelika

Firestop wood

FIRESTOP wood

Ekspandujući PP premaz
za zaštitu drveta


FIRESTOP premazi su ekspandujući PP premazi izrađeni na vodenoj bazi, namenjeni za zaštitu metalnih i drvenih konstrukcija i njihovih elemenata, koji deluju u okviru pasivne zaštite od požara. Predstavljaju moderne zaštitne sisteme, bez sadržaja halogenih elemenata koji zadovoljavaju današnje ekološke zahteve. Izuzetne protivpožarne performanse FIRESTOP premaza ispitane su i akreditovane od strane najviših relevantnih domaćih i stranih instituta i dokazane u uslovima realnog požara.

PP sistemi bazirani na ekspandujućim premazima moraju pored uslova dobre adhezije i kompatibilnosti prajmera, intumescentnog premaza i završnog laka, rešiti i problem pravilne ekspanzije premaza i formiranja stabilnog ekspandirajućeg izolacionog sloja.

FIRESTOP premazi su vrlo uspešno rešili te probleme i ekspanzija je ravnomerna i homogena, a novonastala karbonska pena ima kompaktnu celinu i odličan je toplotni izolator. Novoformirani penasti sloj je postojan i stabilan na dejstvo plamena i konvektivnih vazdušnih struja.

Dobra ekspanzija i stabilnost ekspandujućeg sloja su rezultat izbalansiranog odnosa komponenata u FIRESTOP proizvodima, izbora kvalitetnih sirovina i permanentne kontrole proizvoda koji garantuju njihov konstantan kvalitet i efikasnost. Naravno, da bi izuzetne osobine premaza bile maksimalno iskorišćene, neophodna je njihova pravilna upotreba (rukovanje i nanošenje) u skladu sa detaljnim preporukama navedenim u Tehničkim uputstvima proizvođača.

FIRESTOP steel je ekspandujući premaz za zaštitu metalnih konstrukcija i njihovih elemenata od požara. Nanosi se na prethodno prajmerom zaštićene čelične nosače – konstrukcije. Potrebna debljina intumescentnog premaza zavisi od zahtevane otpornosti na požar, od toplotnog kapaciteta metalnog elementa odnosno njegove geometrije, dimenzija i broja strana izloženih požaru koji se izražavaju kroz faktor preseka.

FIRESTOP wood je ekspandujući PP premaz za zaštitu drveta i drvenih konstrukcija. Nanosi se na prethodno prajmerom zaštićene konstrukcije ili direktno na drvenu površinu. Potrebna debljina filma intumescentnog premaza prvenstveno zavisi od tražene otpornosti na požar, a zatim i od dimenzija i funkcije elemenata konstrukcije.


Firestop sistem – Završni premaz


Centurion B100

Centurion B100

Završni premaz je treća kariku u sistemu. On ima dvostruku ulogu: obezbeđuje dekorativnost elemenata koji se štite i pruža zaštitu protivpožarnom premazu od vlage i atmosferskih uticaja. Predstavlja završni lak u željenoj boji i izrađuje se u nijansama po RAL ton karti.

Kao i kod izbora prajmera, adekvatan završni premaz je od ključnog značaja u sistemu. Neodgovarajući završni lak može u početnoj fazi požara da destabilizuje rad intumescentnog premaza ili kasnije u toku požara da pokida formiranu penu i tako omogući ubrzano povećanje temperature metalnih ili drvenih površina i spreči zaštitnu funkciju PP premaza.

Naša rešenja u izboru završnih premaza su odabrana tako da ne ugrožavaju protivpožarna svojstva FIRESTOP premaza, pružajući mu istovremeno zaštitu i dekorativnost. U početnoj fazi požara završni premaz potpuno sagori ili otpadne sa intumescentnog premaza, čime omogućava njegovo pravovremeno delovanje i ekspanziju.